Organizační a jednací řád

ORGÁNY NADACE

§ 1

   1) Nadace má tyto orgány     a) zřizovatele,     b) čestný výbor,     c) správní radu,     d) tajemníka,     e) dozorčí radu     f) výkonného ředitele.   2) Do zřízení funkce tajemníka vykonává jeho povinnosti předseda správní rady, který však může některé úkoly přenést na kterékoliv jejího člena.

§ 2

Zřizovatelé

  1) Zřizovatelé
    - připravují návrh organizačního řádu a jeho změn,
    - zvolí pro první funkční období čestný výbor,
    - volí a odvolávají členy správní rady,
    - volí a odvolávají členy dozorčí rady,
    - jsou oprávněni zúčastnit se jednání čestného výboru a správní rady,
    - jsou oprávněni rozhodnout o zrušení nadace.

  2) V případě, že zřizovatelé přijmou rozhodnutí nadaci zrušit, musí být veškeré prostředky nadace, které zbudou po úhradě závazků nadace použity k účelu, ke kterému byla nadace zřízena.

  3) Zřizovatelé se scházejí podle potřeby. Svolat zřizovatele je oprávněn kterýkoliv z nich. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů, přičemž je požadována přítomnost nejméně dvou třetin všech zřizovatelů.

ČESTNÝ VÝBOR

§ 3
Členství

  1) Reprezentativním orgánem nadace je čestný výbor, který má nejméně pět členů, volených na funkční období tří let. Za člena čestného výboru může být zvolen bezúhonný, zletilý občan ČR, který je plně způsobilý k právním úkonům a který s volbou souhlasí.   2) Na první funkční období zvolí čestný výbor zřizovatelé, na další funkční období volí čestný výbor správní rada. Správní rada také provádí doplňovací volbu členů čestného výboru, pokud se v něm počet jeho členů sníží.   3) Tříleté funkční období počíná každému členovi čestného výboru dnem jeho zvolení.   4) Členství v čestném výboru zaniká     - uplynutím funkčního období,     - úmrtím,     - ztrátou či omezením způsobilosti k právním úkonům,     - písemnou rezignací,     - odvoláním správní radou.   5) Po zvolení za člena čestného výboru není překážkou členství v tomto výboru ani v jiném orgánu nadace v některém minulém funkčním období. Členem čestného výboru však nemůže být současně člen správní rady, tajemník a člen dozorčí rady.

§ 4

  Členové čestného výboru volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

§ 5

  Členství v čestném výboru je čestné.

§ 6
Jednání

  1) Čestný výbor se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.   2) Schůze čestného výboru jsou oprávněni se zúčastnit členové správní rady, tajemník, členové dozorčí rady, zřizovatelé a výkonný ředitel. Za tím účelem musí být předem včas o konání schůze čestného výboru informováni.   3) Jednání čestného výboru řídí a jeho schůzi předsedá předseda čestného výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Těmito úkoly může být předsedou a v jeho nepřítomnosti místopředsedou čestného výboru pověřen kterýkoliv jeho člen.

§ 7

  1) Čestný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.   2) K přijetí usnesení čestného výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů však rozhoduje hlas předsedy. Pokud není jednání přítomen předseda čestného výboru rozhoduje v takovém případě hlas místopředsedy a pokud není přítomen ani on, je při rovnosti hlasů rozhodný hlas člena předsedajícího jednání čestného výboru.

§ 8

  1) O jednání čestného výboru se pořizuje zápis, který podepíše předsedající jednání a alespoň jeden člen výboru.   2) Zápis se v jednom vyhotovení zasílá každému členu výboru, předsedovi správní rady a tajemníkovi. Tajemník je povinen zápis archivovat.

§ 9
Činnost výboru

  Čestný výbor zejména     - podává stanoviska ke zprávám o výsledcích činnosti nadace, které mu předkládá správní rada a tajemník, vyjadřuje se k základním směrům zaměření činnosti nadace a nejdůležitějším projektům nadací financovaných,     - dohlíží, aby činnost nadace byla v souladu s jejím cílem,     - vyjadřuje se k hospodaření nadace,     - předkládá správní radě, tajemníkovi a dozorčí radě podněty, návrhy a doporučení,     - spolupůsobí při popularizaci a propagaci nadace.

SPRÁVNÍ RADA

§ 10
Členství

  1) Statutárním orgánem nadace je správní rada o sedmi až devíti členech, volených na období tří let zřizovateli. Zřizovatelé mohou kdykoliv člena správní rady odvolat. Členem správní rady může být zletilý občan ČR, který je bezúhonný, plně způsobilý k právním úkonům a který s volbou souhlasí.   2) Tříleté funkční období počíná členovi správní rady dnem jeho zvolení.   3) Členství ve správní radě zaniká     - uplynutím funkčního období,     - úmrtím,     - ztrátou či omezením způsobilosti k právním úkonům,     - písemnou rezignací     - odvoláním zřizovateli.   4) Členem správní rady nemůže být současně člen dozorčí rady a člen čestného výboru. Zvolení za člena správní rady nebrání výkon jakékoliv funkce v nadaci v některé minulém funkčním období.   5) Stálými a neodvolatelnými členy správní rady jsou ředitel Městské policie a ředitel Okresního ředitelství Policie ČR.   6) Klesne- li počet členů správní rady pod sedm, musí být provedeny doplňovací volby.

§ 11

  Členové správní rady volí prostou většinou ze svého středu předsedu a místopředsedu.

§ 12

  Členství ve správní radě je čestná funkce.

§ 13

Jednání

  1) Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát v každém čtvrtletí.   2) Požádají-li o to alespoň tři členové správní rady, nebo předseda dozorčí rady, je předseda povinen správní radu svolat nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti.   3) Schůze správní rady jsou oprávněni se zúčastnit členové čestného výboru a dozorčí rady ,zřizovatelé a výkonný ředitel. Účast tajemníka je na schůzi správní rady povinná. Za tím účelem musí být o konání schůze správní rady vyrozuměni písemnou pozvánkou s uvedením programu jednání, odeslanou nejméně sedm dní před konáním schůze správní rady všichni její členové, předseda čestného výboru, předseda dozorčí rady, tajemník a zřizovatelé. Pozvání se může uskutečnit také zápisem z jednání správní rady, který však musí obsahovat všechny náležitosti pozvánky.   4) Každý přítomný na jednání správní rady může navrhnout, aby byly projednány i jiné záležitosti, než které byly uvedeny v programu. Rozhodnout o takto dodatečně zařazených záležitostech do programu jednání může správní rada jen tehdy, souhlasí-li s tím, aby o nich bylo rozhodnuto, nadpoloviční většina všech členů správní rady. O rozhodnutí ve věci samé se však hlasuje dle ust. § 14.   5) Činnost správní rady řídí a jejím jednáním předsedá její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Předseda, či v jeho nepřítomnosti místopředseda, mohou jednotlivými úkoly pověřit kteréhokoliv člena správní rady.

§ 14

  1) Správní rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.   2) K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala více jak polovina přítomných členů správní rady. Při rovnosti hlasů však rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy a pokud není ani on přítomen, hlas předsedajícího jednání správní rady.

§ 15

  1) O každém jednání správní rady je povinen předsedající zajistit zápis, který musí obsahovat:     - datum a místo jednání správní rady,     - předložený program jednání včetně jeho doplňků a změn,     - stručný obsah jednání včetně těch námitek a stanovisek, o jejichž protokolaci některý člen správní rady požádá,     - podpis předsedajícího jednání a alespoň jednoho dalšího člena správní rady.   K zápisu se připojí:     - kopie pozvánky     - přehled pozvánky,     - přehled podkladů, které byly projednány, případně i jejich neověřené kopie     - prezenční listina.   2) Předseda zajistí, aby byl zápis z jednání správní rady zaslán všem jejím členům, předsedovi dozorčí rady, předsedovi čestného výboru, zřizovatelům a tajemníkovi, který je povinen zápis archivovat.

§ 16
Činnost správní rady

  1) Správní rada zejména:     - přijímá organizační řád a jeho změny,     - volí a odvolává členy čestného výboru,     - zřizuje funkci tajemníka nadace, stanoví náplň její činnosti, tajemníka jmenuje a odvolává, a stanoví mu výši odměny,     - zřizuje funkci výkonného ředitel nadace, stanoví náplň její činnosti, výkonného ředitele jmenuje a odvolává, a stanoví mu výši odměny,     - vykonává zaměstnavatelská práva,     - řídí činnost nadace,     - propaguje a popularizuje její činnost,     - rozhoduje o použití prostředků nadace,     - schvaluje rozpočet a účetní uzávěrku,     - zodpovídá za správně vedené účetnictví     - zodpovídá za plnění povinnosti nadace vůči třetím osobám, zejména vůči státu,     - nejpozději do konce dubna každého roku připraví a projedná výroční zprávu o činnosti nadace za uplynulý rok a tuto předloží čestnému výboru, dozorčí radě a zřizovatelům     - dozírá na vedení archivu nadace   2) Jednáním jménem nadace může pověřit správní rada kteréhokoliv svého člena nebo tajemníka nadace. K právnímu úkonu, který nadaci zavazuje a zejména k nakládání s finančními prostředky nadace je však vždy zapotřebí podpisu předsedy nebo místopředsedy správní rady a dalšího jejího pověřeného člena.

TAJEMNÍK NADACE

§ 17

  Správní rada může zřídit funkce tajemníka.

§ 18

  1) Tajemníka jmenuje a odvolává správní rada.   2) Tajemníkem nadace může být jmenován zletilý občan ČR, který je bezúhonný, plně způsobilý k právním úkonům a který s jmenováním souhlasí. Výkon funkce tajemníka nadace je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a čestném výboru.   3) Tajemník je k nadaci v pracovním poměru. Vznik, obsah a zánik tohoto právního vztahu se řídí pracovněprávními předpisy. Výši odměny stanoví tajemníkovi správní rada.

§ 19

  1) Tajemník je výkonným orgánem nadace. Zastupuje nadaci navenek a v mezích pokynů správní rady a v souladu s tímto řádem jménem nadace jedná.   Tajemník zejména:     - vede sekretariát nadace,     - propaguje a popularizuje její činnost,     - dává čestnému výboru, správní a dozorčí radě podněty a návrhy,     - dává doporučení k čerpání finančních prostředků nadace ke konkrétním účelům a kontroluje jejich správné použití,     - vede účetnictví v souladu s právními předpisy,     - vede a spravuje archiv nadace,     - připravuje podklady pro jednání čestného výboru, správní a dozorčí rady,     - vyhotovuje a rozesílá zápisy s jednání orgánů nadace dle tohoto řádu,     - vyřizuje běžnou korespondenci nadace,     - je povinen se zúčastňovat jednání správní rady,     - je povinen dávat pravdivé a úplné informace o činnosti a stavu nadace členům čestného výboru, správní a dozorčí rady a zřizovatelům,   2) Tajemník není oprávněn k úkonům, které jsou vyhrazeny pouze správní radě. (§ 16 odst. 1).

DOZORČÍ RADA

§ 20
Členství

  1) Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada o třech až pěti členech, volených zřizovateli na období tří let. Zřizovatelé mohou kdykoliv člena dozorčí rady odvolat.   Členem dozorčí rady může být zletilý občan ČR, který je bezúhonný, plně způsobilý k právním úkonům a který s volbou souhlasí.   2) Tříleté funkční období počíná členovi dozorčí rady dnem jeho zvolení.   3) Členství v dozorčí radě zaniká     - uplynutím funkčního období,     - úmrtím,     - ztrátou či omezením způsobilosti k právním úkonům,     - písemnou rezignací, nebo     - odvoláním zřizovateli.   4) Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členství v čestném výboru , ve správní radě či s funkcí tajemníka. Členem dozorčí rady nemůže být ani ten , kdo je k nadaci v pracovním , či jemu obdobném poměru. Zvolení za člena dozorčí rady však nebrání výkon jakékoli funkce, pracovního či jemu obdobného poměru v nadaci v minulé době .   5) Klesne-li počet členů dozorčí rady pod tři , musí zřizovatelé provést neprodleně doplňovací volby.

§21

  Členové dozorčí rady volí ze svého středu prostou většinou předsedu a místopředsedu.

§22

  Členství v dozorčí radě je funkcí čestnou.

§ 23
Jednání

  1)Dozorčí rada se schází dle potřeby , nejméně však dvakrát ročně.   2) Požádá-li o to kterýkoli člen dozorčí rady , předseda správní rady , nebo předseda čestného výboru , je předseda dozorčí rady povinen dozorčí radu svolat nejpozději do patnácti dnů po obdržení takové žádosti.   3) Jednání dozorčí rady se mohou zúčastnit pouze osoby k jednání pozvané. Pozvaní musí být o konání schůze dozorčí rady vyrozuměni doporučenou zásilkou s uvedením programu jednání odeslanou nejméně sedm dní před konáním schůze.   4) Jiné záležitosti, než které byly uvedeny na programu pozvánky lze projednat a rozhodnout o nich, jen jsou-li přítomni všichni členové dozorčí rady a s projednáním a rozhodnutím takové záležitosti souhlasí. O přijetí rozhodnutí dozorčí rady však i v takovém případě platí ust. § 24.   5) Činnost dozorčí rady řídí a jejím jednáním předsedá předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.

§ 24

  1) Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.   2) K přijetí rozhodnutí je zapotřebí hlasů nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.

§ 25

  1) O každém jednání dozorčí rady je povinen předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda zajistit pořízení zápisu, který musí obsahovat :     - datum a místo jednání dozorčí rady,     - předložený program jednání včetně jeho změn a doplňků,     - stručný obsah jednání včetně těch námitek a stanovisek, jejichž protokolaci     někdo ze zúčastněných požaduje,     - podpis předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady a zhotovitele zápisu.   K zápisu se připojují : kopie pozvánky,     : přehled podkladů, které byly projednány,     : prezenční listina.   2) Předseda dozorčí rady zajistí, aby byl zápis z jejího jednání doručen všem jejím členům,zřizovatelům, předsedovi správní rady, předsedovi čestného výboru a tajemníkovi, který je povinen zápis archivovat.

§ 26
Činnost dozorčí rady

  1) Dozorčí rada dohlíží na činnost a hospodaření nadace. Za tím účelem zejména :     - má právo nahlížet do účetních dokladů a tyto kontrolovat,     - kontroluje správnost vedení účetnictví,     - kontroluje, zda finanční prostředky nadace byly vynaloženy v souladu s jejími cíli,     - projednává návrh rozpočtu v části, která se týká provozních nákladů nadace a činí v tomto směru návrhy,     - projednává a kontroluje roční účetní závěrku,     - projednává zprávy o činnosti nadace,     - projednává podněty a doporučení čestného výboru, zřizovatelů, tajemníka a výkonného ředitele,     - kontroluje činnost tajemníka a správní rady,     - má právo zúčastnit se jednání správní rady a jednání čestného výboru,     - výsledky svého šetření oznamuje správní radě, čestnému výboru, tajemníkovi a zřizovatelům,     - činí doporučení pro činnost orgánů nadace.   2) Jednotlivými úkoly dozorčí rady může být pověřen jeden nebo více jejích členů.

Výkonný ředitel

§ 27

  Správní rada může zřídit funkci výkonného ředitele.

§ 28

  1) Výkonného ředitele jmenuje a odvolává správní rada.   2) Výkonným ředitelem nadace může být jmenován zletilý občan ČR, který je bezúhonný, plně způsobilý k právním úkonům a který s jmenováním souhlasí. Funkce výkonného ředitele nadace je neslučitelná s členstvím v dozorčí radě a čestném výboru.   3) Výkonný ředitel je k nadaci ve smluvním vztahu. Vznik, obsah a zánik tohoto právního vztahu se řídí příslušnými právními předpisy. Výši odměny stanoví výkonnému řediteli správní rada.

§ 29

  1) Výkonný ředitel je výkonným orgánem nadace. Zastupuje nadaci navenek a v mezích pokynů správní rady a v souladu s tímto řádem jménem nadace jedná.   Výkonný ředitel zejména:     - propaguje a popularizuje činnost nadace,     - dává čestnému výboru, správní a dozorčí radě podněty a návrhy,     - dává doporučení k čerpání finančních prostředků nadace ke konkrétním účelům a kontroluje jejich správné použití,     - je povinen se zúčastňovat jednání správní rady,     - je povinen dávat pravdivé a úplné informace o činnosti a stavu nadace členům čestného výboru, správní a dozorčí rady a zřizovatelům,     - je odpovědný za správu majetku získaného z NIF.   2) Výkonný ředitel není oprávněn k úkonům, které jsou vyhrazeny pouze správní radě. (§ 16 odst. 1).

§ 30
Závěrečné ustanovení

  Tento řád nabývá účinnosti dnem 20. února 1995.

§ 31
Pozměňující ustanovení

  Rozhodnutím Správní rady NBO se ruší původní řád a nový nabývá účinnosti dnem 8. dubna 2002.

V Olomouci dne 8. dubna 2002