Statut

STATUT

NADACE BEZPEČNÁ OLOMOUC


Úvodní ustanovení

Článek I.

1. Nadace Bezpečná Olomouc, která vznikla dnem registrace nadační listiny u Okresního úřadu v Olomouci, se považuje za nadaci dle zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb., ode dne zápisu do nadačního rejstříku.

2. Sídlem Nadace je Olomouc.

3. Nadace se zřizuje na dobu neurčitou.

4. V čele je správní rada, která řídí její činnost.


Článek II.

1. Nadace je nezávislou právnickou osobou, soustřeďující peněžní i nepeněžní prostředky. Těchto prostředků využívá v souladu se svým posláním.

2. Právní poměry Nadace, jakož i právní vztahy, vyplývající z činnosti Nadace, se řídí platnými a účinnými právními předpisy.

3. Činnost Nadace v souladu s cílem vyjádřeným ve zřizovací listině zahrnuje rovněž:

a) zajišťování odborných školení a seminářů pro strážníky Městské policie a policisty Policie České republiky včetně praktických ukázek

b) udělování stipendií pro studium strážníků Městské policie a policistů Policie České republiky

c) udělování cen policistům, strážníkům i veřejnosti za mimořádné služby, zásahy a činy

d) podpora veřejně vyhlášených otevřených programů s bezpečnostní tématikou, tématikou drog (drogová prevence) a především programů zabývajících se prevencí kriminality, s důrazem na projekty zaměřené na práci s mládeží.

4. Při uskutečňování svého záměru a poslání spolupracuje Nadace s příslušnými orgány státní správy, samosprávy a nevládními institucemi a iniciativami.


Článek III.

Majetek Nadace

1. Majetek Nadace tvoří nadační jmění, ostatní majetek, výnosy z tohoto majetku a výnosy z její činnosti.

2. Nadace je oprávněna jako právnická osoba nabývat do svého vlastnictví práva a movitý i nemovitý majetek v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

3. Majetek Nadace musí být orgány a pracovníky Nadace spravován s péčí řádného hospodáře.

4. Dary a dotace PO a FO se stávají majetkem Nadace pouze se souhlasem správní rady Nadace.

5. Nadace je oprávněna držet a užívat svůj majetek v souladu se svým statutem.


Článek IV.

Hospodaření Nadace

1. K zabezpečení své činnosti je Nadace oprávněna:

a) přijímat nadační dary a odkazy od PO a FO

b) zvyšovat svůj majetek o úroky z prostředků uložených u peněžních ústavů, o výnosy z veřejných sbírek apod.

c) zvyšovat svůj majetek o výnosy z jí vlastněného a spravovaného majetku

2. O čerpání peněžních i nepeněžních prostředků Nadace a o jejich poskytování rozhoduje správní rada Nadace.

3. Účetním obdobím Nadace je kalendářní rok.

4. Nadace neodpovídá za závazky státu, státních orgánů a organizací, jiných právnických a fyzických osob, ani zřizovatelů Nadace. Ti naopak neodpovídají v žádném případě za závazky Nadace.


Článek V.

Poskytování prostředků

1. Prostředky Nadace lze poskytnout k přesně vymezenému účelu v souladu s tímto statutem.

2. Nadace poskytuje nadační příspěvky třetím osobám k účelům, pro které byla zřízena.

3. Nadační příspěvky lze poskytovat jen v souladu a k naplnění cílů činnosti Nadace, jak jsou vyjádřeny ve zřizovací listině a tomto statutu.

4. Podrobné podmínky poskytování prostředků může stanovit správní rada svým písemným pokynem. Tento pokyn i jeho podstatné změny podléhají projednání v dozorčí radě.


Článek VI.

Orgány Nadace

Orgány Nadace jsou: čestný výbor, správní rada, dozorčí rada, výkonný ředitel a tajemník


Článek VII.

Čestný výbor

1. Je reprezentativním orgánem Nadace, podporujícím její rozvoj a činnost. Je tvořen význačnými osobnostmi veřejného, politického, kulturního a vědeckého života, které svojí autoritou a morálním kreditem zaručují řádný chod Nadace a garantují soulad její činnosti s jejím posláním.

2. Čestný výbor Nadace se skládá nejméně z 5, maximálně však 15 členů volených na tříleté funkční období správní radou Nadace. Členy čestného výboru pro první volební období zvolí zakladatelé. Pro další volební období volí jeho členy správní rada Nadace. Znovuzvolení člena čestného výboru je možné.

3. Členství v čestném výboru je nehonorované.

4. Čestný výbor:

a) je každoročně seznamován s výsledky činnosti Nadace a vyjadřuje se k nim

b) projednává základní směry zaměření činnosti Nadace, oblasti Nadací pozorovatelného výzkumu a nejdůležitější projekty financované Nadací

c) dohlíží, zda činnost Nadace je v souladu s jejím posláním

d) předkládá správní radě a řediteli podněty a návrhy

e) vyjadřuje se k hospodaření Nadace

f) spolupůsobí při popularizaci a propagaci Nadace

5. Schůze čestného výboru se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůzí jsou oprávněni se zúčastnit členové správní rady a ředitel Nadace. Ustavující schůzi čestného výboru svolají zakladatelé nejpozději do 2 měsíců od registrace Nadace.

6. Jednání čestného výboru řídí a jeho schůzi předsedá předseda čestného výboru nebo jeho zástupce.

7. Čestný výbor volí na návrh zakladatelů ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

8. Čestný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomno alespoň 50% jeho členů. Usnesení čestného výboru je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedajícího.

9. Ze schůzí čestného výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající spolu s dalším členem. Jedno vyhotovení protokolu se ukládá v archivu Nadace.

10. Členství v čestném výboru zaniká:

a) uplynutím funkčního období člen

b) úmrtím člena

c) ztrátou způsobilosti k právním úkonům

d) písemnou rezignací

e) odvoláním správní radou Nadace

11. V případě zániku členství v čestném výboru z důvodů uvedených v odstavci 12, písm. b) až e), provede správní rada Nadace na svém nejbližším zasedání doplňovací volbu nového člena. Takto zvolenému členovi začíná běžet tříleté funkční období.


Článek VIII.

Správní rada Nadace

1. Statutárním orgánem Nadace je správní rada, jež se skládá z 6 - 10 členů. Členy správní rady, vyjma stálých členů, zvolí do funkce zakladatelé. Členové správní rady pak volí předsedu a místopředsedu. Členství ve správní radě je čestné.

2. Stálými členy správní rady jsou:

a) vedoucí územního odboru Olomouc Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

b) ředitel Městské policie v Olomouci

3. Členství ve správní radě Nadace zaniká:

a) úmrtím člena

b) ztrátou způsobilosti k právním úkonům

c) písemnou rezignací

d) rozhodnutím správní rady Nadace

4. Člena správní rady mohou zakladatelé odvolat, jestliže podstatným způsobem porušuje své povinnosti nebo není schopen vykonávat svoji funkci. Volba a odvolání se provádí tajným hlasováním. Přítomny musí být nejméně 2/3 zakladatelů a pro odvolání se musí vyslovit nadpoloviční většina přítomných.

5. Způsob jednání a další potřebné náležitosti upravuje jednací a organizační řád Nadace, který přijala správní rada na svém prvním zasedání, jež se uskutečnilo nejpozději do dvou měsíců od zřízení Nadace. Tento návrh připravili zakladatelé.

6. Do působnosti rady patří:

a) zřídit funkci tajemníka a výkonného ředitele Nadace

b) jmenovat a odvolávat do funkce tajemníka Nadace a výkonného ředitele Nadace, řídit je a dohlížet na jejich činnost

c) rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků

d) schvalovat rozpočet Nadace a výroční zprávu

e) volit nové členy správní a dozorčí rady

f) schvalovat aktivity Nadace

g) vyhlašovat programy

h) schvalovat grantové programy

7. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.


Článek IX.

Tajemník Nadace

1. Funkce tajemníka může být zřízena na základě rozhodnutí správní rady Nadace. Tajemník je výkonným orgánem Nadace. Do funkce je jmenován a odvoláván správní radou Nadace.

2. Tajemník může být k Nadaci v pracovním poměru.

3. Působnost tajemníka upravuje jednací a organizační řád Nadace, který přijímá správní rada podle ustanovení čl. VIII odst. 3, 4.


Článek X.

Výkonný ředitel Nadace

1. Funkce výkonného ředitele Nadace může být zřízena na základě rozhodnutí správní rady Nadace. Tajemník je výkonným orgánem Nadace. Do funkce je jmenován a odvoláván správní radou Nadace.

2. Výkonný ředitel může být k Nadaci v pracovním poměru.

3. Působnost výkonného ředitele upravuje jednací a organizační řád Nadace, který přijímá správní rada podle ustanovení čl. VIII odst. 3,4.

4. Ředitel bude zodpovědný za vedení agendy.


Článek XI.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada Nadace dozírá na činnost a hospodaření Nadace, její správní rady a tajemníka. Podle povahy věci upozorňuje správní radu, popř. jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky.

2. Dozorčí rada projednává návrh rozpočtu, přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti Nadace před jejich předložením správní radě.

3. Dozorčí rada se skládá ze 3 – 5 členů pravidelně volených zakladateli na dobu tří let. Člena dozorčí rady mohou zakladatelé odvolat i před uplynutím jeho funkčního období, jestliže závažným způsobem porušuje své povinnosti nebo není schopen řádně vykonávat svoji funkci. Volba i odvolání člena dozorčí rady se provádí tajným hlasováním.

4. Členy dozorčí rady nemohou být zaměstnanci Nadace.

5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

6. Funkce člena správní rady, tajemníka a dozorčí rady jsou neslučitelné.

7. Dozorčí rada nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.


Článek XII.

Právní úkony a zastupování Nadace

1. Jménem Nadace činí právní úkony, zastupuje ji navenek a za Nadaci podepisuje předseda, respektive místopředsedové či jiný, předsedou pověřený, člen správní rady. V rozsahu stanoveném organizačním a jednacím řádem též tajemník Nadace.

2. Pracovníci Nadace jsou oprávněni jménem Nadace činit pouze právní úkony nezbytné ke splnění uložených úkolů v případech, kdy je tak stanoveno ve vnitřních organizačních předpisech Nadace nebo kdy je to v úředním či hospodářském styku obvyklé.


Článek XIII.

Správa Nadace

1. Majetek Nadace smí být použit jako nadační příspěvek nebo k úhradě nákladů, souvisejících se správou Nadace.

2. Celkové roční náklady Nadace, související s její správou, nesmí převýšit 40% nadačního jmění dle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.


Článek XIV.

Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu

Na základě Smlouvy o převodu finančních prostředků určených usnesením č.413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdě1ení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační  investiční fond v první etapě mezi Fondem národního majetku České republiky a Nadaci Bezpečná Olomouc se stala Nadace Bezpečná Olomouc příjemcem finančních prostředků ve výši 8,290.000 Kč a na základě Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu  ČR pro účely podpory nadací ve 2. etapě uzavřené podle §18, odst.2) písm. a) bod 6 zák. č. 171/91 Sb. mezi Fondem národního majetku České republiky a Nadací Bezpečná Olomouc a Dodatku č. 1 k této smlouvě se stala Nadace Bezpečná Olomouc příjemcem finančních prostředků ve výši  8,290.000 Kč. Na základě Dodatku č.2 a č.3 ze dne 17.3.2003 se nadace stala příjemcem 2,782.000 Kč. Na základě Dodatku č.4 ze dne 5.1.2004 se Nadace Bezpečná Olomouc stala příjemcem 2,099.000 Kč. Na základě Dodatku č.5 ze dne 22.11.2004 se Nadace Bezpečná Olomouc stala příjemcem 4,881.000 Kč. Celková částka činí 18,052.000 Kč.

Tyto nadační dary Českého státu podléhají zvláštnímu režimu, který popisuje tento článek statutu nadace.

V souladu s posláním Nadace Bezpečná Olomouc a s oblastí, v níž nadace uspěla ve výběrových řízeních, musejí být výnosy z přidělovaných prostředků z 1. etapy Nadačního investičního fondu rozdělovány na podporu vzdělávání, výnosy z přidělených prostředků z 2. etapy Nadačního investičního fondu rozdělovány na podporu rozvoje neziskového sektoru.


1. Uložení

1.1 Příspěvky Nadačního investičního fondu jsou určeny k uložení do nadačního jmění nadace.

1.2 Nadace odpovídá za bezpečné uložení příspěvků a za vytváření podmínek pro jejich zhodnocováni.

1.3 Příspěvky mohou být vloženy pouze do banky nebo do investičních společností, které mají povolení působit na území České republiky.

1.4 Příspěvky mohou být vloženy a zaregistrovány do nadačního jmění pouze ve formě:

a) peněžních prostředků, cenných papírů vydaných státem, cenných papírů, za jejichž splácení se stát zaručil, dluhopisů vydaných bankami a jiných dluhopisů, které jsou veřejně obchodovatelné

b) podílových listů podílového fondu, který byl založen investiční společnosti pro potřeby nadací podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, jehož statut omezuje investování peněžních prostředků stejně jako §33, zákona č. 42/1997 Sb. o peněžním připojištění se státním příspěvkem

Tato povinnost může být změněna dodatkem smlouvy mezi Ministerstvem financí ČR a Nadací Bezpečná Olomouc v případě novely zákona č. 277/1997 Sb.


2. Použití

2.1 Nadace nesmí příspěvky spotřebovat, může čerpat pouze výnosy z příspěvků. Nadace má povinnost každoročně užít celý výnos nejpozději do konce následujícího roku.

2.2 Z každoročního výnosu musí být nejméně 80% užito na nadační příspěvky třetím osobám a nejvíce 20% na správu nadace nebo na zvýšení nadačního jmění.

2.3 Nadace má povinnost rozdělovat nadační příspěvky třetím osobám z výnosů z příspěvků z Nadačního investičního fondu formou veřejně vyhlášených otevřených programů.

2.4 Nadace poskytne nadační příspěvek třetí osobě jen na základě smlouvy stanovující konečného příjemce nadačního příspěvku a omezující počet dalšího přerozdělování. Nelze poskytnout příspěvek nadaci, která na základě výběrového řízení k NIF a rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR již příspěvek obdržela.

2.5 Třetími osobami, jimž je možno poskytnout nadační příspěvek z výnosů z příspěvků z Nadačního investičního fondu jsou zejména:

a) občanská sdruženi, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví

b) nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80% příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetím osobám a nejvýše 20% na správu nadace nebo navýšení nadačního jmění

c) veřejnoprávní instituce

d) příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že samy vloží nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt


3. Výroční zpráva

Nadace má povinnost ve výroční zprávě informovat samostatně o správě příspěvku z Nadačního investičního fondu. Výroční Zpráva musí obsahovat tyto údaje:

a) výnosy

b) náklady na správu a navýšení nadačního jmění

c) samostatně provedeny audit hospodaření s výnosy, z prostředků poskytnutých MF ČR, s tím, že MF ČR má právo souhlasu s výběrem auditora. Náklady na provedení auditu hradí nadace.

d) nadační příspěvky třetím osobám, včetně výčtu příjemců a výše nadačních příspěvků

e) grantová pravidla


4. Kontrola

Nadace je povinna oznámit MF ČR veškeré změny týkající se jejího sídla a jejich statutárních orgánů.

4.1 Osobou odpovědnou za administrativní správu nadačního jmění je výkonný ředitel, který je s nadací ve smluvním vztahu pro výkon této funkce.

4.2 Nadace má povinnost vést odděleně v účetnictví příspěvky z Nadačního investičního fondu, včetně nákladů na správu.

4.3 Nadace se zavazuje poskytnout MF ČR pro účely kontroly veškeré informace o zacházení s nadačním jměním získaným z Nadačního investičního fondu. MF ČR je oprávněn přezkoumat užití prostředků poskytnutých z Nadačního investičního fondu auditorem.

4.4 Nadace má povinnost zaslat výroční zprávu a zprávu auditora do jednoho měsíce po jejím vydání MF ČR a radě vlády pro nestátní neziskové organizace, a to nejpozději do sedmi měsíců po konci kalendářního roku.

4.5 Nadace má povinnost poskytnout Radě vlády pro nestátní neziskové organizace dodatečně vyžádané informace pro posouzení správy příspěvku.


5. Sankce

Při nedodržení podmínek stanovených v tomto článku budou proti nadaci uplatněna tato opatření:

a) výzva k odstranění nedostatků ve stanovené lhůtě

b) smluvní pokuta až do výše 20 % z ročního výnosu z příspěvku a to z částky určené na správu nadace, nebo na zvýšení nadačního jmění

c) výzva k vrácení příspěvku z Nadačního investičního fondu ve stanovené lhůtě

d) podání návrhu příslušnému soudu na zrušení nadace na základě usnesení vlády.


Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Nadace zaniká:

a) na základě rozhodnutí zakladatelů

b) splněním účelu, pro který byla zřízena

c) jiným způsobem stanoveným zákonem

2. O majetkovém vypořádání při zániku Nadace rozhoduje správní rada Nadace, pokud zákon nestanoví jinak.


Článek XVI.

Zrušující ustanovení

Tímto se ruší původní Statut.

V Olomouci 18. dubna 2011